EKocaeli Logo

Arama Motoru Optimizasyonu

Göz yormayan ve sade tasar?mlar?n?z ile mü?terilerinize zor olmayan bir arayüz ile istediklerini bulabilmelerine yard?mc? oluyoruz.

Yapt???m?z kodlamalar ile sitenizin güvenli?ini sa?layarak mü?terilerinizin 7/24 sorunsuz sitenizi dola?malar?na olanak sa?l?yoruz.

Web sitesi neden önemlidir ?

 • Firman?za uls??labilirlik
 • Mü?terilerinizin yükselmesi
 • Kurumsall???n?z?n artmas?
 • Kolay bir reklam yöntemi
 • Milyonlar ile birlikte var olmak

Kolay Gezilebilirlik

Uluslar arasi guvenlik yonetimleri

Web siteniz için dünya'n?n en çok tercih edilen sistemleri ve alt yap?lar?n? kullanmaktay?z.

Teknoloji'yi iyi kulland???m?z için mü?terilerimiz her zaman bizi tercih ettiler bu yüzden te?ekkürler.

Uluslar Arasi Guvenlik Yontemi

E-Ticaret vb. web sitelerinde banka ve bir çok devlet kurumunun kulland??? 128 bit SSL Seltifikas? kullanmaktay?z böylece sadece web sitesi güvenli?i de?il mü?teri güvenli?inide sa?lam?? oluyoruz.

 • Güvenli Web Sitesi
 • Https Onay?

Reklam Produksiyonu

Size uygun en iyi reklam filmi ile firma?z?n kurumsall???n? artt?r?n ve yeni mü?teriler kazan?n.

Reklam Produksiyonu ile ilgili sayfa.

Milyonlar?n içerisinde kaybolmay?n.

Web Sitesi ile Yapabilecekleriniz

yonler

Zamanla kullanicilar standart web siteleri yerine dinamik web sitelerini tercih etti.

Böylece bir web sitesinin yapabilece?i hizmetler katlanarak artmaya devam ediyor.

Eski web siteleri sadece bilgi verme amaçli 5-10 sayfadan olu?an standart web sitelerinden olu?maktayd? ancak art?k Dinamik web sitelerinin olu?mas? ile Video, Haber, Portal gibi birden fazla sayfalar?n yönetilmesini sa?l?yan yönetim paneli ve mü?terilerin hesap bilgilerini kolayca sa?layabilmesi amacl? hizmet verilebilen veritaban? alt yap?s? ço?ald? bu sayede bir çok web sitesi eski tip web siteleri yerine genellikle Dinamik web sitesi kullan?yor.

Video

Web sitelerinize video yöneticisi ile görsel video yükleyip mü?terilerinize veya ziyaretcilerinize hizmetiniz ile ilgili detayl? bilgiler payla?abilirsiniz.

Telefon

Ak?ll? telefonlar?n ço?almas? ile art?k bir çok web sitesi bilgisayar yerine telefon ile kolayl?kla ula??labilir oluyor bu da dinamik web sitesinin en büyük özelliklerinden biridir.

Arama Motorlar?

Web siteleri ço?almaya ba?lay?nca arama motorlar? mevcut web sitelerin kay?tlar?n? tutarak ziyaretcilerin web sitesine girmesine olanak sa?l?yor.

Görsellik

Alt yap? ne kadar iyi olursa olsun ziyaretcilerinizin site üzerinde hizmetini kolay sa?layabilmesi ve web sitenizi gezmeye devam etmesi için en önemli ?ey görselliktir.

Sanal Pazarlama

Dinamik web sitesilerinin ço?almas? ile bankalar?n ile yard?m? ile art?k mevcut ürünlerinizi internet üzerinden kolayca pazarlayabiliyor ve i?inizi büyütebiliyorsunuz.

Email

Mevcut alan ad?n?z?n ismi üzerinde mü?terileriniz ile hemen ileti?ime geçebilir ve firman?z?n kurumsall???n? büyük bir ölçüde ço?altm?? oluyorsunuz.

%100 Mobil Uyumluluk

Eticaret
 • Güncelleme
 • Anahtar Teslim
 • Optimizasyon
 • Görsellik
 • Pazarlama
 • Faturaland?rma
Mobil Uygulamalar
Gerçek Görünüm
Piksellere Takilmayin !

Neden E-Ticaret ?

Al?? veri? yapmak herkesin gereksinimi ve vazgeçilmez tutkusu. Son zamanlarda herkesin elektronik al??veri?e daha fazla yönelmesi üreticileri ve pazarlama firmalar?n? de?i?ik çal??malarla mü?teri çekmeye yöneltti. Her ne kadar eskisi kadar ma?azadan almak popüler olmasa da yeni aç?lan al?? veri? merkezleri duruma farkl?l?k katt?.

Bütün bunlar?n yan? s?ra e-ticaret günden güne yükselmeye ba?lad?. Art?k ma?azalara gidip saatlerce kuyruklarda beklemek, devaml? k?yafet denemekten yorulmak yava? yava? unutuluyor.

kocaeli gazeteleri